ESPI 14/2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww, rekomendacja kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.699.979,80 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji Spółki. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji (akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2017 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy.