Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31 lipca 2018 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 31 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał na NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

 

Informacja o liczbie akcji:

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólną liczbę akcji spółki  IMS S.A. z siedzibą w Warszawie stanowi 33.499.899 akcji na  okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda akcja.

Wszystkie istniejące akcje Spółki,  są akcjami na okaziciela i  uprawniają łącznie do  33.499.899 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 lipca 2018 roku.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.