Logo IMS
Segmenty

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

– Abonamenty audio i wideo;

– Abonamenty aroma

– Usługi reklamowe audio;

– Digital Signage;

– Eventy.

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

  1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
  2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
  3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu IMS S.A. i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd IMS S.A. monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Informacje dotyczące skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz rentowności poszczególnych segmentów przed eliminacjami konsolidacyjnymi (w tys. PLN)

  31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2014 r.
przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu
Abonamenty audio i wideo 18 739 56% 19 064 55% 18 207 57%
Abonamenty aroma 5 566 46% 4 941 43% 4 845 51%
Usługi reklamowe audio 7 417 74% 8 557 73% 8 166 66%
Digital Signage 8 631 54% 7 839 40% 5 848 28%
Eventy 3 031 40% 3 148 32% 3 296 19%
Pozostała sprzedaż (w tym sprzedaż towarów i materiałów oraz zmiana stanu produktów) 5 547 16% 5 637 12% 2 001 29%
RAZEM 48 931 52% 49 186 48% 42 363 50%

 

Skonsolidowane dane finansowe dotyczące segmentów działalności w okresach: 2016 – 2012 –tutaj