Logo IMS
Akcjonariat
 Stan na 24.04.2018 r. Ilość akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące    
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki 3.554.973 10,61%
Wiesław Rozłucki 320.000 0,96%
Jarosław Dominiak 104.380 0,31%
Andrzej Chajec 100.000 0,30%
Jarosław Parczewski 25.000 0,07%
Akcje kontrolowane przez osoby nadzorujące    
Dariusz Lichacz 6.158.820 18,38%
Michał Kornacki 5.939.784 17,73%
Piotr Bielawski 840.000 2,51%
Wojciech Grendziński 357.305 1,07%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego    
Paweł Przetacznik 2.835.019 8,46%
Fundusze Zarządzane przez Trigon TFI S.A. 2.486.220 7,42%
Fundusze Zarządzane przez Opera TFI S.A. 2.202.719 6,58%
 Pozostali Akcjonariusze 8.014.202 23,92%
 Akcje własne IMS S.A.*  561.477 1,68% 
SUMA 33.499.899 100%

zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

 

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 33.499.899 akcje (seria A).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.